شهرک بهسازی

در سال 1382 ايده پارك صنايع چوب ايران توسط بنيان گذار شركت بهسازي صنايع چوب ايران مطرح گرديد و مورد استقبال تني چند از پيشكسوتان اين صنف قرار گرفت . به همين منظور زمين مناسب مشجري به مساحت حدود 91 هكتار در احمد آباد مستوفي تهران خريداري شد ، متعاقبا بر اساس موقعيت زمين ، جانمايي ها و طراحي اوليه ساختمان ها توسط بنيان گذار شركت بهسازي صنايع چوب ايران انجام گرديد و مراحل اخذ مجوز هاي لازم دنبال شد و پس از اخذ مجوز هاي لازم از مراجع ذيصلاح، در سال 1385 عمليات تجهيز كارگاه و ساخت فاز 1 پارك صنايع چوب ايران آغاز گرديد و به جهت استفاده از تكنولوژي هاي نوين و ساخت صنعتي ساختمان ها، شركت بهسازي صنايع چوب ايران به عنوان طراح و مجري طرح موفق گرديد حدود 350,000 متر مربع فضاي صنعتي و خدماتي با كيفيت كم نظير را احداث نمايد . هم اكنون بيش از 95 واحد صنعتي و خدماتي با حدود 3,500 نفر نيروي كار فعال در اين مجموعه صنعتي مشغول بكار مي باشند و تابحال صدها ميليارد تومان ماليات ، عوارض و حق تامين اجتماعي به خزانه دولت واريز شده است ، با توجه به موفقيت طرح در حصول شاخص هاي مورد نظر و رضايت از دستاوردهاي آن ، پروانه توسعه فاز 1 به مساحت حدود 60 هكتار توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر گرديد و تاكنون بخشي از آن نيز ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است .
پيش بيني مي شود با تكميل اين طرح ملي و عام المنفعه با استقرار و ساماندهي بيش از 400 واحد صنفي ديگر، اشتغال حدود 12,000 نفر ديگر در اين مجموعه فراهم آيد .